معما(۱) ماه های سال

  • سوال
  • جواب
  هر ۱۲ ماه دارای ۲۹ روز هستند.
error: Content is protected !!